algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Persgroep Publishing nv (dPP)

1.      Boekingen en tarieven

Een boeking is pas definitief vanaf de ontvangst van een door de klant duidelijk en volledig ingevulde en ondertekende of voor akkoord terugbezorgde bestelbon. Boekingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid per medium.

Kortingen en premies  zijn nooit geldig op sponsoring- en ruilovereenkomsten, creatieve formules en premiumplaatsingen, en niet cumuleerbaar met andere premies, kortingen of pakketformules. De klant kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren in de periode van 14 dagen vóór de reservatiedeadline van het betrokken medium; gebeurt een annulatie in een periode tussen 28 en 15 dagen vóór deze reservatiedeadline, dan wordt 50% van het budget gefactureerd. Bestellingen voor premiumplaatsingen of creatieve formules zijn niet annuleerbaar. Wijzigingen in een bestelde campagne kunnen meegedeeld worden ten laatste 3 werkdagen vóór de reservatiedeadline van het betrokken medium. dPP kan substantiële wijzigingen weigeren.

2.      Materiaal en publicatie

Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de klant tijdig bezorgd volgens de kanalen vermeld op www.persgroepadvertising.be. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal, dat moet beantwoorden aan de voorwaarden van de technische fiche op www.persgroepadvertising.be. De klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten aan de klant gefactureerd worden. Bij laattijdige levering of niet gebruiksklaar materiaal is dPP niet aansprakelijk voor technische fouten, en zijn verschijnings- of startdatum of voorkeursplaatsing niet meer gewaarborgd.

De klant is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het geleverde publiciteitsmateriaal. Hij vrijwaart dPP onvoorwaardelijk en op eigen kosten voor vorderingen van derden tegen dPP, en komt op haar vraag zonder verwijl tussen in een door een derde tegen dPP ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schadevergoedingen en intresten waartoe dPP zou veroordeeld worden, kunnen door dPP op de klant verhaald worden.  De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van intellectuele rechten (incl. portretrechten) van alle  bestanddelen van het advertentiemateriaal.

Advertenties opgesteld in een andere taal dan deze van de betrokken uitgave kunnen door dPP geweigerd worden, en worden door dPP niet vertaald tenzij op uitdrukkelijke vraag en kosten van de klant. dPP mag het materiaal vernietigen na de uitvoering van de overeenkomst.

dPP mag gemotiveerd  beslissen om de publicatie te weigeren of uit te stellen, zonder mogelijkheid van verhaal of schadevergoeding voor de klant. Zij mag op de wijze die zij passend acht aanduiden dat de publicatie of uitzending een advertentie betreft.

3.      Betalingen

Alle facturen zijn contant betaalbaar aan dPP, en brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op tegen 1 % per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft dPP het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR, wegens de administratieve kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van dPP vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag maakt de betaling van alle andere zelfs nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten en de BTW zijn ten laste van de klant.

Elke persoon die een advertentie-opdracht geeft, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de advertentie die hij laat plaatsen en voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde wordt gericht.

4. Persoonsgegevens

Elke verwerking door de klant van persoonsgegevens waar hij toegang toe krijgt in het kader van een bestelling is beperkt tot een efficiënte verspreiding  van zijn advertentie in de media van dPP. Hij mag deze persoonsgegevens niet bewaren, hergebruiken of aan derden ter beschikking stellen.

5.    Algemene afspraken

Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen de Persgroep Publishing nv (dPP) en de klant, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden. Elke afwijking of toevoeging wordt schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De niet-uitoefening door dPP van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

Programmatic advertising deals worden niet gedekt door deze algemene voorwaarden.

Indien de klant zijn zetel buiten België heeft, kan dPP eisen dat keuze van woonplaats in België wordt gedaan. 

dPP is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt, onredelijk bemoeilijkt of verhindert. Wordt o.m. als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. 

Elk geschil m.b.t. deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt beslecht door de bevoegde Nederlandstalige rechtbanken te Brussel. Klachten resp. protesten betreffende de geplaatste advertenties resp.  facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan dPP binnen 8 dagen na de verschijning resp. de ontvangst van de factuur. Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet. De klant erkent dat de verantwoordelijkheid van dPP in elk geval beperkt is tot het voor de advertentie door dPP gefactureerde bedrag. 

 

Informatie en reservaties

Wenst u meer informatie of wilt u een advertentie plaatsen? Uw contactpersoon geeft u graag advies. 

Bel uw contactpersoon contact

Gericht op de hoogte blijven?

Abonneer u op onze nieuwsbrieven en communicatie rond promoties, events, Advertiser’s Academies, e.a.

Ik wil op de hoogte blijven abonneer